Vedtægter

Vedtægter for Roskilde Søndre Sogns Menighedspleje

1. Navn og hjemsted

1.1. Roskilde Søndre Sogns Menighedspleje er en selvstændig juridisk person/forening inden for Folkekirkens diakonale menighedsarbejde.

1.2. Menighedsplejens hjemsted er Roskilde kommune, Roskilde stift.

1.3. Menighedsplejen er medlem af Samvirkende Menighedsplejer.

1.4. Menighedsplejen benytter endvidere navnet ”Jakobskirkens Sociale Arbejde”.

2.  Formål

Menighedsplejens formål er at varetage diakonale (kirkeligt sociale) opgaver over for sognets beboere, enkeltpersoner såvel som grupper.

3.  Årsmødet

3.1. Menighedsplejens øverste myndighed er årsmødet, der afholdes i forbindelse med et menighedsmøde inden 1. juli.

3.2. Alle fremmødte medlemmer af Folkekirken, der har stemmeret til menighedsrådsvalg i sognet, har stemmeret ved årsmødet.

3.3. Indkaldelse til årsmøde sker ved offentliggørelse med mindst 3 ugers varsel.

3.4. Ekstraordinært årsmøde afholdes efter bestyrelsens beslutning, eller når mindst 20 medlemmer af menigheden ønsker det.

3.5. Indkaldelse til ordinært årsmøde skal indeholde følgende forslag til dagsorden:

  • Valg af dirigent
  • Bestyrelsens beretning
  • Revideret regnskab for det afsluttede regnskabsår
  • Budget for indeværende regnskabsår
  • Indkomne forslag
  • Valg af bestyrelsesmedlemmer (valgbare er medlemmer af Folkekirken, dog højst en person, der har stemmeret til menighedsrådsvalg i et andet sogn)
  • Valg af 2 revisorer
  • Valg af 2 bestyrelsessuppleanter og 1 revisorsuppleant
  • Eventuelt

3.6. Forslag til bestyrelsesmedlemmer, revisor og suppleanter samt øvrige forslag, der ønskes behandlet på årsmødet, indgives skriftligt til formanden senest 14 dage før årsmødet.

3.7. Årsmødet træffer beslutninger ved almindelig stemmeflerhed.

3.8. Valg gælder for 2 år - valg af revisorer og suppleanter dog kun 1 år.

3.9. Der skal ske skriftlig afstemning, såfremt blot en årsmødedeltager ønsker dette.

4. Bestyrelsen

4.1. Bestyrelsen består af mindst 5 medlemmer, der vælges således:

  • 3 medlemmer vælges af årsmødet for to år (2 vælges i lige år, 1 i ulige år)
  • 2 medlemmer vælges af menighedsrådet blandt rådets medlemmer eller udpeges af menighedsrådet (ikke- medlem) gældende for menighedsrådets valgperiode
  • sognets præst(-er) er medlem(-mer) af bestyrelsen, såfremt de ønsker det

4.2. Såfremt der i sognet er ansat en sognemedhjælper med diakonale opgaver (sognediakon), deltager denne i bestyrelsesmøder med taleret, men uden stemmeret.

4.3. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand og kasserer. Hverken formand eller næstformand kan vælges som kasserer. Desuden udpeges en sekretær.

4.4. Der indkaldes til bestyrelsesmøder efter behov - dog mindst 2 gange årligt.

4.5. Møder indkaldes og ledes af formanden.

4.6. Der føres protokol over møderne.

4.7. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Der træffes afgørelse ved simpel stemmeflerhed. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Ved stemmelighed bortfalder forslaget.

4.8. Menighedsplejen tegnes af formand, næstformand samt kasserer i forening.

5. Regnskab

5.1. Regnskabsåret er kalenderåret.

5.2. Årsregnskabet udarbejdes efter lovgivningens regler og revideres af 2 revisorer.

6. Vedtægtsændringer og ophør

6.1. Vedtægtsændringer kræver, at mindst 2/3 af de stemmeberettigede på et årsmøde stemmer herfor.

6.2. Vedtægtsændringer skal godkendes af Samvirkende Menighedsplejer.

6.3. Opløsning af menighedsplejen eller udmeldelse af Samvirkende Menighedsplejer kan kun ske, såfremt et forslag herom er tiltrådt af den samlede bestyrelse og af menighedsrådet. Desuden skal mindst 2/3 af de stemmeberettigede på det efterfølgende årsmøde stemme herfor.

6.4. I tilfælde af menighedsplejens ophør træffer menighedsrådet i samråd med Samvirkende Menighedsplejer beslutning om anvendelse af formuen i overensstemmelse med menighedsplejens formål.

 

Vedtaget på årsmødet i Jakobskirken, Roskilde, d. 28. maj 2017

(underskrift) Dorthe Nielsen, formand for Jakobskirkens Sociale Arbejde                                                                                                      

Tiltrådt af Samvirkende Menighedsplejer v/ generalsekretær Kirsten R. Laursen d. 21. juni 2017